wordpress移除前后台顶部工具栏的指定菜单

WordPress教程 609

wordpress后台顶部工具栏默认有WP的Logo、站名、更新、评论和新建几个菜单,之前博客吧分享过如何增加WordPress后台顶部管理工具栏的自定义菜单,那么再来分享如何移除顶部工具栏的某个菜单。

删除和增加使用的是同一个钩子 admin_bar_menu,但使用的方法则是由 add_menu() 换成 remove_menu(),且参数简单许多,只有一个id。

方法

1
WP_Admin_Bar::remove_menu( string $id )

参数

$id – 要删除的菜单别名(可以浏览器右击查看,wp-admin-bar-site-name 中后面的 site-name

示例

1
2
3
4
5
6
7
8
function admin_bar_item ( WP_Admin_Bar $admin_bar ) {
	$admin_bar->remove_menu('wp-logo'); //移动wp的logo
	$admin_bar->remove_menu('site-name'); //移动站点名称
	$admin_bar->remove_menu('updates'); //移动更新提示
	$admin_bar->remove_menu('comments'); //移动评论提示
	$admin_bar->remove_menu('new-content');	//移除新建按钮    
}
add_action( 'admin_bar_menu', 'admin_bar_item', 500 );

WP官网:

https://developer.wordpress.org/reference/classes/wp_admin_bar/remove_menu/

精品推荐: